Voorwaarden en Condities

Voorwaarden

Welkom bij Live Roulette Spelen!

Deze voorwaarden geven de regels en voorschriften weer voor het gebruik van de Website van Live Roulette Spelen, te vinden op liveroulettespelen.net.

Door het bezoeken van deze website gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet door met het gebruik van Live Roulette Spelen als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Mededeling en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Live Roulette Spelen te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Live Roulette Spelen.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Cookies worden gebruikt door onze website om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Live Roulette Spelen en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Live Roulette Spelen. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag toegang verkrijgen tot dit materiaal van Live Roulette Spelen voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn opgenomen.

U mag niet:

 • Materiaal van Live Roulette Spelen herpubliceren
 • Materiaal van Live Roulette Spelen verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Herproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Live Roulette Spelen
 • Herdistribueren van inhoud van Live Roulette Spelen

Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze overeenkomst. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Terms And Conditions Generator.

Delen van deze website bieden een mogelijkheid voor gebruikers om te posten en meningen en informatie uit te wisselen in bepaalde delen van de website. Live Roulette Spelen filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Live Roulette Spelen, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Live Roulette Spelen niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

Live Roulette Spelen behoudt zich het recht voor alle Opmerkingen te controleren en alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent de Opmerkingen op onze website te plaatsen en over alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen beschikt om dit te doen;
 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of klanten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent Live Roulette Spelen hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory distributeurs mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij hyperlinken naar de Websites van andere opgenomen bedrijven; en
 • In het hele systeem opgenomen geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende groepen voor liefdadigheidsinstellingen, die geen hyperlink naar onze Website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of instemming impliceert van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • onbekende bronnen van consumenten- en/of bedrijfsinformatie;
 • dot.com-community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • boekhoudings-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Live Roulette Spelen compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken, zolang de link: (a) is niet op enigerlei wijze misleidend; (b) niet valselijk impliceert sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Live Roulette Spelen. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie alsmede de URL van uw site, een lijst van URL’s vanwaar u van plan bent naar onze Website te linken, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • door gebruikmaking van onze bedrijfsnaam; of
 • door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van Live Roulette Spelen’s logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan frames rond onze webpagina’s te maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Aansprakelijkheid inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud die op uw Website wordt weergegeven. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op uw website worden geplaatst die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden opgevat, of die inbreuk maken op de rechten van derden of deze rechten op andere wijze schenden, of inbreuk of andere schendingen bepleiten.

Uw privacy

Lees Privacybeleid

Verhouding van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Indien u op onze Website een link aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Tags

Deel deze post:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest